VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
A TERMÍNY A PODMIENKY

Producenti a organizátori festivalu Fashion Film Festival Bratislava vyhlasujú verejnú výzvu etablovaným i ašpirujúcim filmovým tvorcov k zaslaniu svojho originálneho audiovizuálneho diela s fashion tematikou (ďalej len „Súťažné dielo“) za uvedených podmienok:

1.

Dĺžka Súťažného diela by nemala presiahnuť stopáž 15 minút.

2.

Súťažné dielo musí mať vysporiadané všetky relevantné autorské práva.

3.

Odborná porota festivalu necháva tvorcom voľný kreatívny priestor a do súťaže budú akceptované: reklamné spoty, fashion filmy, videoklipy, umelecké videá, hrané krátke filmy, dokumenty a iné formáty ktoré spĺňajú nasledovné parametre:

• Súťažné dielo nesmie obsahovať pornografický materiál, hrozby pre akýkoľvek subjekt, miesto, skupinu alebo svetový mier, alebo porušuovať platné a účinné právne predpisy.
• Súťažné dielo nesmie porušovať, neoprávnene zasahovať ani ohrozovať práva duševného vlastníctva tretích osôb, ani porušovať práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov.
• Súťažné dielo nesmie obsahovať žiadne dielo tretej strany, vrátane akéhokoľvek hudobného záznamu alebo kompozície, len ak (1) súťažiaci filmový tvorca má licenciu na používanie takéhoto diela v Súťažnom diele od autora diela / nadobúdateľa licencie oprávneného udeliť súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie autorom; (2) na použitie takéhoto dielo bola oprávnenou osobou udelená verejná licencia.
• Nesmiete porušovať žiadny zmluvný záväzok pri predložení svojho Súťažného diela. Na požiadanie musíte poskytnúť všetky a akékoľvek licencie a povolenia súvisiace so Súžažným dielom. Neposkytnutie takejto dokumentácie alebo nesplnenie akýchkoľvek vyššie uvedených požiadaviek môže mať za následok diskvalifikáciu Vašej účasti v súťaži. Súťažiaci filmový tvorca týmto udeľuje ASVOFF súhlas s použitím výňatku z akéhokoľvek predloženého Súťažného diela na propagačné účely súťaže/festivalu.
Súťažiaci filmový tvorca predkladajúci Súťažné dielo do súťaže týmto zaručuje, že je oprávnený poskytnúť Súťažné dielo na premietanie v rámci súťaže/festivalu. Zároveň potvrdzue, že rozumie vyššie uvedeným podmienkam a bezvýhrad s nimi súhlasí.
Súťažiaci filmový tvorca vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v prípade vzniku akýchkoľvek nárokov, záväzkov, strát, škôd a výdavkov (vrátane, nie však s obmedzením, odmeny právneho zástupcu a trov súdneho konania) v dôsledu a/alebo v súvislosti s uplatnením nároku tretej strany z porušenia autorského práva, ochrannej známky, označením osôv s právami k dielu a/alebo Súťažnému dielu, zverejňovania, rozširovania a/alebo premietania diela a/alebo Súťažného diela, alebo so vznikom škody a/alebo uplatnením nároku na náhradu škody v súvislosti s uvedeným, Fashion Film Festival Bratislava v plnom rozsahu odškodní a nahradí vzniknuté náklady, alebo ich v plnom rozsahu uhradí namiesto Fashion Film Festival Bratislava.

PRIEBEH SÚŤAŽNEJ KATEGÓRIE
FESTIVALU
Fashion Film Festival Bratislava

Producenti a organizátori festivalu Fashion Film Festival Bratislava vyhlasujú verejnú výzvu etablovaným i ašpirujúcim filmovým tvorcov k zaslaniu svojho originálneho audiovizuálneho diela s fashion tematikou (ďalej len „Súťažné dielo“) za uvedených podmienok:

1.

Autor zašle link na Súťažné dielo v HD kvalite linkou VIMEO alebo YouTube s možnosťou stiahnutia súboru pomocou prihlášky.

2.

Ku každému Súťažnému dielu je potrebné dodať vyplnený prihlasovací formulár.

3.

Porota vyberie selekciu finalistov, ktorých Súťažné diela budú premietané v rámci oficiálneho programu Fashion Film Festival Bratislava.

4.

V závere festivalu porota vyhlási víťaza.

PRIHLÁŠKA


PRILOŽTE minimálne 1
a maximálne 3 obrázky
s vysokým rozlíšením (300 dpi)
na propagačné účely

KONTAKTNÉ ÚDAJE


Odoslaním Súťažného diela súhlasíte s podmienkami uvedenými vyššie a súhlasíte/ dovoľujete:
* Dovoľujem festivalu zahrnúť moje Súťažné dielo do akéhokoľvek programu súvisiaceho se súťažou a prehliadkami FFF.
* Súhlasím s uvedením môjho Súťažného diela alebo fotiek z môjho Súťažného diela vo všetkých nosičoch/ printových a digitálnych / ktoré jú súčasťou propagácie FFF.
* Súhlasím so zahrnutím môjho Súťažného diela na www.fashionfilmfestivalbratislava.com ako súčasťou archívu FFF.