VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
A TERMÍNY A PODMIENKY

Producenti a organizátori festivalu ASVOFF BRATISLAVA vyhlasujú verejnú výzvu etablovaným i ašpirujúcim filmovým tvorcov k zaslaniu svojho originálneho audiovizuálneho diela s fashion tematikou (ďalej len „Súťažné dielo“) za uvedených podmienok:

1.

Súťažné dielo nebolo uvedené na žiadnom zahraničnom festivale.

2.

Dĺžka Súťažného diela by nemala presiahnuť stopáž 15 minút.

3.

Súťažné dielo musí mať vysporiadané všetky relevantné autorské práva.

4.

Odborná porota festivalu necháva tvorcom voľný kreatívny priestor a do súťaže budú akceptované: reklamné spoty, fashion filmy, videoklipy, umelecké videá, hrané krátke filmy, dokumenty a iné formáty ktoré spĺňajú nasledovné parametre:

• Súťažné dielo nesmie obsahovať pornografický materiál, hrozby pre akýkoľvek subjekt, miesto, skupinu alebo svetový mier, alebo porušuovať platné a účinné právne predpisy.
• Súťažné dielo nesmie porušovať, neoprávnene zasahovať ani ohrozovať práva duševného vlastníctva tretích osôb, ani porušovať práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov.
• Súťažné dielo nesmie obsahovať žiadne dielo tretej strany, vrátane akéhokoľvek hudobného záznamu alebo kompozície, len ak (1) súťažiaci filmový tvorca má licenciu na používanie takéhoto diela v Súťažnom diele od autora diela / nadobúdateľa licencie oprávneného udeliť súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie autorom; (2) na použitie takéhoto dielo bola oprávnenou osobou udelená verejná licencia.
• Nesmiete porušovať žiadny zmluvný záväzok pri predložení svojho Súťažného diela. Na požiadanie musíte poskytnúť všetky a akékoľvek licencie a povolenia súvisiace so Súžažným dielom. Neposkytnutie takejto dokumentácie alebo nesplnenie akýchkoľvek vyššie uvedených požiadaviek môže mať za následok diskvalifikáciu Vašej účasti v súťaži. Súťažiaci filmový tvorca týmto udeľuje ASVOFF súhlas s použitím výňatku z akéhokoľvek predloženého Súťažného diela na propagačné účely súťaže/festivalu.
Súťažiaci filmový tvorca predkladajúci Súťažné dielo do súťaže týmto zaručuje, že je oprávnený poskytnúť Súťažné dielo na premietanie v rámci súťaže/festivalu. Zároveň potvrdzue, že rozumie vyššie uvedeným podmienkam a bezvýhrad s nimi súhlasí.
Súťažiaci filmový tvorca vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v prípade vzniku akýchkoľvek nárokov, záväzkov, strát, škôd a výdavkov (vrátane, nie však s obmedzením, odmeny právneho zástupcu a trov súdneho konania) v dôsledu a/alebo v súvislosti s uplatnením nároku tretej strany z porušenia autorského práva, ochrannej známky, označením osôv s právami k dielu a/alebo Súťažnému dielu, zverejňovania, rozširovania a/alebo premietania diela a/alebo Súťažného diela, alebo so vznikom škody a/alebo uplatnením nároku na náhradu škody v súvislosti s uvedeným, ASVOFF v plnom rozsahu odškodní a nahradí vzniknuté náklady, alebo ich v plnom rozsahu uhradí namiesto ASVOFF.

PRIEBEH SÚŤAŽNEJ KATEGÓRIE
FESTIVALU ASVOFF

Producenti a organizátori festivalu ASVOFF BRATISLAVA vyhlasujú verejnú výzvu etablovaným i ašpirujúcim filmovým tvorcov k zaslaniu svojho originálneho audiovizuálneho diela s fashion tematikou (ďalej len „Súťažné dielo“) za uvedených podmienok:

1.

Autor zašle link na Súťažné dielo v HD kvalite linkou VIMEO alebo YouTube s možnosťou stiahnutia súboru pomocou prihlášky.

2.

Ku každému Súťažnému dielu je potrebné dodať vyplnený prihlasovací formulár.

3.

Porota vyberie selekciu finalistov, ktorých Súťažné diela budú premietané v rámci oficiálneho programu ASVOFF BRATISLAVA.

4.

V závere festivalu porota vyhlási víťaza, ktorý vyhrá účasť na festivale ASVOFF v Paríži na jeseň 2019.

PRIHLÁŠKA


PRILOŽTE minimálne 1
a maximálne 3 obrázky
s vysokým rozlíšením (300 dpi)
na propagačné účely

KONTAKTNÉ ÚDAJE


Odoslaním Súťažného diela súhlasíte s podmienkami uvedenými vyššie a súhlasíte/ dovoľujete:
* Dovoľujem festivalu zahrnúť moje Súťažné dielo do akéhokoľvek programu súvisiaceho se súťažou a prehliadkami ASVOFF.
* Súhlasím s uvedením môjho Súťažného diela alebo fotiek z môjho Súťažného diela vo všetkých nosičoch/ printových a digitálnych / ktoré jú súčasťou propagácie ASVOFF.
* Súhlasím so zahrnutím môjho Súťažného diela na www.asvoffbratislava.com a www.asvoff.com ako súčasťou archívu ASVOFF.